where we grow

where we grow: citrus

NAVEL ORANGES
CALIFORNIA
Fillmore
McFarland
Edison

ARIZONA
Phoenix

GRAPEFRUIT
CALIFORNIA
McFarland
Edison
Fallbrook
Temecula

ARIZONA
Phoenix

MEXICO

MINNEOLAS
CALIFORNIA
Thermal

LEMONS
CALIFORNIA
Thermal
Fillmore
San Juan Capistrano
Fresno

MEXICO

VALENCIA ORANGES
CALIFORNIA
McFarland
San Pasqual
Pauma Valley
Valley Center

ARIZONA
Phoenix

MEXICO

citrus-map
we-grow-citrus

where we grow: hard squash

CALIFORNIA
San Diego

WASHINGTON
Othello

hard-squash-map
we-grow-hard-squash

where we grow: onions

CALIFORNIA
Bakersfield

WASHINGTON
Othello

onionsmap
we-grow-onions

where we grow: tomatoes

CALIFORNIA
San Diego

tomatoes-map
we-grow-tomatoes

where we grow: melons

CALIFORNIA
Bakersfield

melons-map
we-grow-melons

where we grow: potatoes

CALIFORNIA
Bakersfield

OREGON
Klammoth

WASHINGTON
Wapato

potatoes-map
we-grow-potatoes